Introduction to Chemistry
קוד קורס: 60003
4.0 נ"ז

מושגי יסוד: מבנה האטום, יסודות, איזוטופים, יונים, מולקולות, תגובות כימיות, מושג המול, מסה מולרית, חישובים סטויכיומטריים; הטבלה המחזורית והמשפחות הכימיות; מתכות, אל-מתכות ומתכות למחצה; חוקי הגזים היסודיים, תערובות גזים אידיאליים ולחץ חלקי; תרמוכימיה: שינויי אנטלפיה בתגובות כימיות, קלורימטריה, קיבול חום, חוק הס, חום יצירה סטנדרטי, מעברים בין מצבי צבירה; מבנה האטום, הערכות אלקטרונים באטומים, תכונות מחזוריות: רדיוס אטומי, אנרגיית ינון ; מבוא לקשר כימי: קשר קוולנטי, מודל לואיס, רזוננס, מבנה מרחבי של מולקולות לפי שיטת VSEPR, קוטביות של מולקולות.
קישור כימי ותכונות של: חומרים מולקולריים, מתכות, חומרים יוניים ומוצקים קוולנטיים.
שווי משקל: קבוע שיווי משקל, עקרון לה-שטליה; דוגמאות לשיווי משקל בסביבה מימית: ריאקצית שיקוע, חומצות ובסיסים, חמצון חיזור; מבוא לאלקטרוכימיה.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס מבוא לכימיה הינן:

דרישות קדם: אין
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד