Introduction to Chemistry
קוד קורס: 96000
5.0 נ"ז

מושגי יסוד: מבנה האטום, יסודות, איזוטופים, יונים, מולקולות, תגובות כימיות, מושג המול, מסה מולרית, חישובים סטוכיומטריים.הטבלה המחזורית והמשפחות הכימיות; מתכות, אל מתכות ומתכות למחצה.חוקי הגזים היסודיים, תערובות גזים אידיאליים ולחץ חלקי.תרמוכימיה: שינויי אנטלפיה בתגובות כימיות, קלורימטריה, קיבול חום, חוק הס, חום יצירה סטנדרטי, מעברים בין מצבי צבירה.מבנה האטום, הערכות אלקטרונים באטומים, תכונות מחזוריות: רדיוס אטומי, אנרגיית ינון.מבוא לקשר כימי: קשר קוולנטי, מודל לואיס, רזוננס, מבנה מרחבי של מולקולות לפי שיטת VSEPR, קוטביות של מולקולות.קישור כימי ותכונות של: חומרים מולקולריים, מתכות, חומרים יוניים ומוצקים קוולנטיים.שווי משקל: חוק המסות, קבוע שווי משקל, עקרון לה-שטליה.תגובות חמצון חיזור.מבוא לכימיה אורגנית: אלקאנים: שורה הומולוגית, נומנקלטורה, איזומרים, הלוגנציה ראדיקאלית; סטריאוכימיה: פעילות אופטית, אננטיומרים, כיראליות, תערובת רצמית, דיאסטריאומרים, סובסטיטוציה נוקליאופילית אליפתית, SN1, SN2, אלקנים: מבנה, איזומריה גיאומטרית, אלימינציה במנגנוני E1 ו-E2, סיפוחים אלקטרופיליים, דיאנים: רזוננס.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס אלגברה ליניארית הינן:

דרישות קדם: אין
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד