Introduction to Process Engineering
קוד קורס: 50075
2.5 נ"ז

מושגים כלליים: מהי הנדסת תהליכים? ,פעולות ותהליכים,המערכת; תזרימים;
חישובים הנדסיים: מימדים ויחידות,מערכות של יחידות ומעבר מאחת לשנייה, הצגת ערכים;
משתנים ופרמטרים של תהליך: מסה, נפח, ספיקה, הרכב כימי, לחץ, טמפרטורה;
מאזני חומר בסיסיים: סוגי תהליך,יהידות פעולה של מתקן, מאזן חומרים מקומי,מאזן חומרים של מתקן רב-יחידתי,בסיס החישוב,זרמי מיחזור ומעקף;
מאזן חומרים בריאקטורים כולל דוגמאות של תהליכים חשובים;
תכונות של חומרים (שימוש במשוואות מצב, בטבלות ובגרפים): צפיפות של נוזלים ומוצקים, גזים אידיאליים ואמיתיים, דיאגרמות של פזות, חוק המנף;
נוזלים בלתי מסיסים או מסיסים חלקית זה בזה; תמיסות רוויות; מערכות מיצוי.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס מבוא להנדסת תהליכים:

דרישות קדם: אין.
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד