Introduction to Biochemical Engineering
קוד קורס: 50085
3 נ"ז

שלבים בתהליכים ביוכימיים- סטויכיומטריה מיקרוביאלית- שימוש במאזנים אטומיים- שימוש במאזנים של אלקטרונים זמנים לחישוב תנובה; קיבוע של אנזימים- סוגי נשאים- מעבר חומר מזורם אל נשא-השפעת מעבר חומר על קצב התהליך; קינטיקה של תהליכים מיקרוביאלים: גידול ביומסה וייצור תוצרים; מערכת תהליכים מיקרוביאלים בריאקטור מנתי(Batch) ובריאקטור צינורי (PFR)- ריאקטור צינורי עם תחזיר- טיפול ביולוגי של מי שפכים; כימוסטט (Chemostat)- כימוסטטים בטור- ריאקטור חצי-מנתי (Fed-Batch Reactors) ; מעבר חומר בתהליכים אירוביים- עקרונות גמלון ביוריאקטורים.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס מעבר חומר הינן:
דרישות קדם: ראקטורים (50053).
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד