Introduction to Modern Optics
קוד קורס: 20023
3.5 נ"ז

אופטיקה גיאומטרית ברמה הפרה-אקסיאלית. מערכות אופטיות עם דגש על הדמאה. רדיומטריה, פוטומטריה ואוריות מערכות אופטיות. האופטיקה "המדוייקת", אופטיקה פיסיקלית, עקרון הויגינס. עקיפה, עקיפת פרנהופר, השפעת העקיפה על מערכות מדמות, פונקציות תמסורת. התאבכות. סריג, אינטרפרומטרים. אינטראקציה של קרינה עם חומר, הקבוע הדיאלקטרי, גורם שבירה. המודל הקלאסי של חוקי קרמרס-קרוניג ((Kramers-Kronig , נפיצה. קיטוב, שבירה כפולה, משואות פרנל להחזרה והעברה, אליפסומטריה. אופטיקה במבנים סופיים, מבנים רב שכבתיים, מוליכי גל, חללי תהודה. הרחבת "גורם שבירה מרוכב" לפליטה. בליעה, פליטה ספונטאנית, פליטה מאולצת. יסודות הלייזר (סקירה). אופני תנודה של אלומה גאוסית. חקר חומרים בעזרת אור. חקר הפס האסור. יסודות האופטיקה הלא לינארית. "הינדוס" חומרים למטרות אופטיות.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס מבוא לאופטיקה מודרנית הינן:

דרישות קדם: פיסיקה 3 – גלים ואופטיקה (20045), מבוא לתורת הקוונטים (20028)
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד