Scientific and Technological Writing
קוד קורס: 91004
2.0 נ"ז

הקניית מיומנויות הקשורות לקריאה , כתיבה , עריכה והצגה פרונטלית (הן בעברית והן באנגלית) של חומרים מדעיים וטכנולוגיים. רכישת מיומנויות של לימוד חומר מדעי וטכנולוגי מתוך הספרות הן באופן עצמאי והן בעבודת צוות. הלוגיקה של כתיבה מדעית וטכנולוגית. הכרת מקורות מידע , כתבי עת , דו"חות , פטנטים. הכרת מבנה וסוגים שונים של מאמרים, דו"חות, בקשות למענק מחקר. הנחיות בסיסיות בכתיבה באנגלית ובעיות בתרגום בעולם העיסקי. כתיבת תולדות חיים (CV) . חיבור בקשה למענק מחקר , על בסיס מאמר מהספרות , כולל עריכת תקציב המחקר. הצגה פרונטלית של ההצעה למענק מחקר.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס כתיבה מדעית וטכנולוגית הינן:

דרישות קדם: אין
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד