Engineering Economics
קוד קורס: 96040
2.5 נ"ז

מטרת הקורס היא להקנות למשתתפים מושגי יסוד בתיאוריה של המימון ויישומם לבעיות ההשקעה והמימון של הפירמה והפרט. הסטודנטים ילמדו את דרכי החשיבה ושיטות העבודה שביסוד הניהול הפיננסי של חברות, תוך מתן דגש על טכניקות שונות המשמשות לקבלת החלטות. כמו כן נלמד כלים שיאפשרו לנתח השקעה בנכסים מסוכנים.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס כלכלה הנדסית הינן:

דרישות קדם: אין.
דרישות מקבילות: אין.

קרא עוד