Introduction to differential and integral calcus and analytical engineering
קוד קורס: 96039
2 נ"ז

מושג הקבוצה. קבוצה חלקית. שוויון קבוצות. פעולות איחוד וחיתוך. קטעים.
מספרים טבעיים, שלמים, רציונליים וממשיים. פונקציות. פונקציות זוגיות ואי זוגיות. פונקציות מונוטוניות. פונקציה חד-חד ערכית ופונקציות "על". הרכבה של פונקציות. פונקציה הפוכה. הקשר בן הגרפים של , ו- . הגדרת פונקציות טריגונומטריות הפוכות. גרפים של פונקציות טריגונומטריות הפוכות.
פולינומים (מעל ממשיים): מעלת פולינום, שוויון פולינומים, סכום ומכפלה. חילוק פולינום בפולינום, מנה ושארית. אלגוריתם לחילוק הפולינומים ("החילוק הארוך", ללא הוכחה). משפט השארית ( בחלוקה ב- ), שורש הפולינום. מציאת שורשים שלמים ושורשים רציונליים של פולינום בעל מקדמים שלמים. פרוק לגורמים ממשיים במקרים מיוחדים.
וקטורים גיאומטריים במישור (קטעים מכוונים). וקטורים בסיסיים , רכיבים של וקטור. חיבור וכפל בסקלר בצורה הגיאומטרית ובצורה האלגברית. שימוש בוקטורים לפתרון בעיות של הנדסת מישור. הכרת קווים ממעלה השנייה: אליפסה, היפרבולה, פרבולה .
קואורדינטות קרטזיות במרחב. וקטורים במרחב, וקטורים בסיסיים , חיבור וכפל בסקלר. מכפלה סקלרית ותכונותיה. היטלים. פרוק הוקטור לפי הכיוון הנתון והכיוון הניצב. מכפלה וקטורית ותכונותיה. המכפלה המעורבת. משוואת מישור ומשוואת ישר במרחב בצורות שונות (בפרט, בצורה הפרמטרית). מרחק מנקודה לישר ולמישור. מרחק בין שני מישורים מקבילים. מרחק בין שני ישרים.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס כלים מתמטיים הינן:

דרישות קדם: אין
דרישות מקבילות: אין

לחצו למעבר אל תוכנית לימודי הנדסה פרמצבטית

קרא עוד