Analytical Chemistry 1
קוד קורס: 96005
1.25 נ"ז

תכנית הקורס:
הקדמה – תהליך האנליזה הכימית, שיטות לקביעת ריכוזים.
גרווימטריה – קבוע מכפלת מסיסות (Ksp), מסיסות וגורמים המשפיעים עליה,אפקט היון המשותף, עקרונות השקעה, פקטור גרווימטרי, תמיסות קולואידיות, ריוויון יחסי ביתר.
חומצות ובסיסים – הגדרות חומצה ובסיס, קבועי דיסוציאציה, pH. מושגים בסיסיים בוולומטריה (תמיסה סטנדרטית, סטנדרט ראשוני, נקודה אקויולנטית, נקודת סוף, עקומת טיטרציה). חישוב עקומת טיטרציה עבור חומצה ובסיס חזקים ועבור חומצה חלשה ובסיס חזק, ולהיפך. מושג הבופר ומשוואת הנדרסן, אינדיקטורים.
ספקטרוסקופיה – קרינה אלקטרומגנטית, בליעה/העברה דרך תמיסה, חוק בר-למברט וסטיות מהחוק, מכשור ספקטרוסקופי, שימושים אנליטיים בספקטרוסקופיה.
שגיאות מדידה – הערכת אי-דיוק והתקדמות שגיאת מדידה, ספרות משמעותיות, שגיאות שיטתיות ואקראיות, הדירות ומהימנות, סטיית תקן, שיטות כיול.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס כימיה אנליטית 1 הינן:

דרישות קדם: מבוא לכימיה (96000).
דרישות מקבילות: אין.

קרא עוד