Foundations of Programming
קוד קורס: 30015
5.5 נ"ז

פקודות בסיסיות (קלט פלט [באמצעות ממשק חלונאי], השמה).
פקודות בקרה (תנאים ולולאות).
מערכים.
קבועים.
משתנים תוויים ומחרוזות.
מחלקות, כימוס, וכתיבת תכניות בגישת תכנות מונחה עצמים.
הפניה\ ידית (reference/handle) לאובייקט, לעומת אובייקט, והיכן מוקצה כל מרכיב. כולל השוואה של הפניות\ידיות לעומת של אובייקטים, שינוי ידית לעומת שינוי אובייקט. בונה.
הסתרת המימוש, ועקרון המרכיבים הציבוריים והפרטיים.
מתודות המקבלות פרמטרים (פרימיטיביים ואובייקטים), והמחזירות ערכים. מתודות סטטיות וחברים סטטיים.
חלוקת תכנית למספר קבצים.
בניית מחלקה ממחלקה.
בניית ספריות.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס יסודות התכנות הינן:

דרישות קדם: אין
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד