Basics in Molecular Biology and Genetic Engineering
קוד קורס: 50005
4.0 נ"ז

מבנה ותפקיד הנוקליאוטידים בתא;
מבנה ה- DNA והמצב הטופולוגי של כרומוזומים במערכות ביולוגיות; מטבוליזם של DNA: תהליך הכפלת ,DNA אתר מוצא ההכפלה, מנגנוני תיקון DNA ותהליכי רקומבינציה;
מטבוליזם של RNA: סוגי RNA, סינתזת RNA תלוית ,DNA פרומוטורים שונים ובקרה על תעתוק, עיבודם של תעתיקי RNA;
מטבוליזם של חלבונים: הקוד הגנטי, מסגרות קריאה לתרגום, שלבים בסינתזה של חלבונים, מבנה ותפקיד הריבוזום, תהליכי עיבוד והכוונה של חלבונים בתאים.
מנגנוני בקרה על ביטוי גנטי בתאים פרוקריוטים ואאוקריוטים, אופרון הלקטוז- Lac;
טכנולוגיות דנ"א רקומביננטי : נשאי ביטוי בתאים, תהליכי רקומבינציה של DNA; היברידיזציה של חומצות גרעין; הגברת מקטעי DNA בעזרת PCR; מערכות טרנסגניות, וטכנולוגיות מערכי DNA Microarray)).

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס יסודות הביולוגיה המולקולרית וההנדסה הגנטית הינן:

דרישות קדם: ביוכימיה (50022)
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד