Basics in Molecular Biology and Genetic Engineering – Laboratory
קוד קורס: 50040
1.5 נ"ז

אנליזה ממוחשבת של רצפי DNA;מבנה של נשא דנ"א (DNA vectors); הפקת DNA מחיידקים, קביעת ריכוז DNA, חיתוכי DNA בעזרת אנזימי רסטרקציה, אנליזה וניקוי והפקת מקטעי DNA בעזרת Agarose gel electrophoresis; איחוי (ליגציה) של מקטעי ,DNA טרנספורמציות של DNA לחיידקים; הגברה של מקטעי DNA רצויים ע"י PCR, זיהוי אללים שונים בעזרת PCR ואנזימי רסטרקציה; שיטות שונות לשיבוט גנים ולזיהוי מושבות המכילות את פלסמיד המשובט.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס יסודות הביולוגיה המולקולרית, ההנדסה הגנטית והביוטכנולוגיה הפרמצבטית – מעבדה, הינן:

דרישות קדם: יסודות הביולוגיה המולקולרית וההנדסה הגנטית (50005).
דרישות מקבילות: אין.

קרא עוד