Pharmacokinetics
קוד קורס: 50033
3.0 נ"ז

מודל ה- ADME: ספיגה, פיזור ופינוי של תרופות בגוף; מודל המדור היחיד לאחר מתן חד-פעמי תוך-ורידי של תרופה; מודל המדור היחיד לאחר מתן אקסטרה-וסקולארי; זמינות ביולוגית לאחר מתנים שונים; הפרמקוקינטיקה של תרופות במתן כרוני ומתן חוזר; קישור תרופה לחלבון; מנגנוני פינוי תרופות מהגוף ופרמקוקינטיקה של מטבוליטים; פרמקוקינטיקה דו-מדורית; יחסי הגומלין בין פרמקוקינטיקה ופרמקודינמיקה; סטראוספיציפיות בפרמקוקינטיקה ובפרמקודינמיקה; מעבר דרך חסמים ביולוגים (ממברנות מערכת העיכול, השליה ומחסום דם-מוח (BBB) והשפעתם על קינטיקה במערכות ADME.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס יסודות בפרמקוקינטיקה הינן:

דרישות קדם: כימיה פיסיקלית (50010), חדו"א 2 (50015).
דרישות מקבילות: יסודות בפרמקולוגיה (50030).

קרא עוד