Accounting and Pricing
קוד קורס: 30051
3.0 נ"ז

להקנות בסיס מוצק לשימוש בדוחות הכספיים ובדוחות פנימיים לשם קבלת החלטות ניהוליות. אי לכך, הדגש בקורס יושם על הבנת הליכי הדיווח הכספי ומשמעות המידע המוכל בדוחות הכספיים עבור משתמשים פוטנציאליים בדוחות כספיים לרבות משקיעים, מלווים, ספקים, צדדים במשא ומתן קולקטיבי וכיוצא בזה. כמו כן, ילמד נושא התמחור בעסק והקשר בינו לבין הנתונים הכספיים המדווחים להנהלה וליתר המשתמשים בדוחות הכספיים. הקורס מעניק כלים לניתוח חברות עסקיות, באמצעות שימוש אינטגרטיבי במידע אודות החברה. הקורס ישים דגש על הדוחות הכספיים כמקור מידע בסיסי לניתוח כאמור. עם זאת, ילמדו החסרונות בהסתמכות על דוחות כספיים ככלי יחיד לניתוח חברה והטכניקות למניפולציה בדוחות כספיים.
הסביבה החשבונאית – עקרון הישות הנפרדת וההפרדה בין בעלות וניהול, תפקידו של רו"ח ושל המוסדות הקשורים לרבות רשות ני"ע והמוסד לתקינה חשבונאית, הזהות החשבונאית הבסיסית, העקרונות החשבונאיים המקובלים והנחות היסוד להם, הדוחות הכספיים השונים וחשיבותם (דוח רווח והפסד, מאזן, דוח על השינויים בהון העצמי ודוח על תזרים המזומנים) ומה בינם לבין דוחות הנהלה פנימיים, המשמשים בדוחות והקשר ביניהם.
מבנה הדוחות הכספיים – מבנה המאזן (רכוש שוטף לסעיפיו, השקעות לסעיפיו, רכוש קבוע לסעיפיו, רכוש אחר לסעיפיו,
תחייבויות שוטפות לסעיפיו, עתודות והתחייבויות לזמן ארוך לסעיפיו, הון עצמי לסעיפיו), מבנה דוח רווח והפסד והדוח על השינויים בהון העצמי.
נכסי חברה, מדידתם והצגתם – מזומנים, מלאי, לקוחות, רכוש קבוע, רכוש אחר.
התחייבויות החברה- מדידה והצגה – (התחייבויות שוטפות, התחייבויות ז"א) הון החברה.
יסודות ניתוח דוחות כספיים.
מבוא לחשבונאות ניהולית והגדרת עלויות.
שיטות תמחור (תמחיר הזמנה, תמחיר תהליך, תמחיר תקן, תמחיר תרומה ותמחיר ספיגה).
דוחות כספיים ודוחות פנימיים ככלי לקבלת החלטות ניהול.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס חשבונאות תמחיר והמחרה הינן:

דרישות קדם: כלכלה הנדסית (30017).
דרישות מקבילות: אין.

קרא עוד