Composite material
קוד קורס: 20081
2.5 נ"ז

דרישות קדם
דרישות מקבילות אין

 • הבסיס הפיסיקלי של החומרים המרוכבים; סינרגיה בחומרים מרוכבים.
 • הסוגים השונים של משריינים – סוגי סיבים: תכונות וייצור; חלקיקים, זיפים.
 • תפקיד הממשק; חוזק הממשק בין המרכיבים.
 • מיקרו-מכניקה: איך ניתן לחזות תכונות אלסטיות ותרמיות.
 • העברת עומס ממטריצה לסיב.
 • תכונות מכניות של מבנים למינאריים.
 • מרוכבים עם מטריצה פולימרית (PMC): ייצור, מבנה ותכונות.
 • מרוכבים עם מטריצה מתכתית (MMC): ייצור, מבנה ותכונות.
 • מרוכבים עם מטריצה קרמית (CMC): ייצור, מבנה ותכונות.
 • חוזק ומנגנוני כשל של משפחות המרוכבים השונות;.
 • מנגנונים לשיפור חסינות השבר.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס מעבר חומר הינן:
דרישות קדם: פולימרים (20042), חומרים קרמיים (20026).
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד