Materials and Processes in Microelectronics 3
קוד קורס: 20059
2.5 נ"ז

העקרונות והשיטות המדעיות למציאת וחקירת כשל בהתקנים מיקרו-אלקטרוניים, תוך התמקדות בהבנה הפיזיקלית של הכשל, ומתוך זה הכרת מערכת המדידה הרלוונטית. הבסיס לתהליכי איכות ואמינות ונסיים בתהליכי זיווד מתקדמים ביותר להתקנים מיקרו-אלקטרוניים.
הכרת תהליכי כשל נפוצים
מערכות פיזיקליות לביצוע Failure analysis
איכות ואמינות
מבדקי אמינות
זיווד מתקדם

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס חומרים ותהליכים במיקרואלקטרוניקה 3 הינן:

דרישות קדם: חומרים ותהליכים במיקרואלקטרוניקה 2 (20018)
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד