Materials Characterization Laboratory 2
קוד קורס: 20015
2.0 נ"ז

מטלורגיית האבקות וסינטור אלומינה, אנליזה תרמית ותרמוגרווימטרית, רגישות פולימרים לממיסים בניסוי כפיפה, זחילת עופרת וחמרן, תהליכי ציפוי-חשמליים, שיקוע כימי, טבילה ואנודייז לחמרן, תהליכי קורוזיה במתכות, ומיגון ע"י צבע והגנה קטודית פאסיבית, בדיקות אל הרס-אולטראסונית, צבעים חודרים, זרמי מערבולת, מדידת עובי דופן אולטראסונית, ומדידת עובי צבע או ציפוי על מצע מתכתי.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס חומרים ואיפיונם – מעבדה 2 הינן:

דרישות קדם: חומרים ואפיונם מעבדה 1 (20014), מבוא למדע החומרים (20027)
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד