Strength of materials
קוד קורס: 60031
3.5 נ"ז

מאמצים ומושגים כלליים, ניתוח מאמצים ציריים במוטות. מעוותים, קשרי מאמץ מעוות, חוק הוק. דפורמציה. מקדם ריכוז מאמצים. מבנה בלתי מסוים סטטי. גזירה ומאמצי גזירה. פיתול מוטות. כפיפה וגזירה בקורות. מאמצים משולבים. מכלי לחץ. קריסה. מטריצת המאמצים והעיבורים. שקיעת קורות. שיטות אנרגיה.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס חוזק חומרים הינן:

דרישות קדם: סטטיקה (60020)
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד