Probability and Statistics
קוד קורס: 60013
3.5 נ"ז

מרחב ההסתברות , קומבינטוריקה , מרחבי הסתברות סימטריים. הסתברות מותנית, נוסחת ההסתברות השלמה, נוסחת בייס. מאורעות בלתי תלויים.
משתנים מקריים בדידים והתפלגותם. הסטוגרמות. משתנים מקריים רציפים. פונקצית הצפיפות ופונקצית ההתפלגות המצטברת.
התפלגויות מיוחדות בדידות ורציפות (בינומית, גיאומטרית, פואסון, אחידה, מעריכית, נורמלית) . תוחלת. שונות ומומנטים.
משתנים מקריים בלתי תלויים ובלתי מתואמים. זוג של משתנים מקריים בדידים: התפלגות משותפת והתפלגות מותנית. שונות משותפת ומקדם המתאם.
אי- שוויון צ'בישב. החוק החלש של המספרים הגדולים. משפט הגבול המרכזי. קירוב נורמלי. דגימה, סטטיסטיים, אמידה נקודתית, אומדני הממוצע והשונות. התפלגויות t ו- . רווח בר סמך. בדיקת השערות סטטיסטיות: רעיונות בסיסיים דוגמאות, טעויות מסוג הראשון והשני.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס הסתברות וסטטיסטיקה הינן:

דרישות קדם: חדו"א 2 (60012)
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד