Probability and Statistics
קוד קורס: 40009
3.5 נ"ז

סימונים סטנדרטיים של תורת הקבוצות. מרחב המדגם. מאורעות. פעולות בין מאורעות. מאורעות זרים. חוקים לחישוב ההסתברות. מרחבי ההסתברות סימטריים ובלתי סימטריים. הסתברות מותנית, נוסחת הסתברות השלמה. נוסחת בייס. אי-תלות של מאורעות. משתנה מקרי בדיד והתפלגותו. תיאור גרפי של התפלגויות. משתנים מקריים בלתי תלויים. התפלגויות בדידות מיוחדות: בינומית, גיאומטרית, פואסונית, היפרגאומטרית. תוחלת ושונות. אי-שוויון צ'בישב בצורות שונות. סדרת ניסויים בלתי תלויים. החוק החלש של המספרים הגדולים. קומבינטוריקה אלמנטרית בשימושיי במרחבי הסתברות סימטריים: מדגמים עם ובלי החזרה. תמורות. משתנה מקרי רציף. פונקצית הצפיפות ופונקצית התפלגות המצטברת. תוחלת ושונות של משתנה מקרי רציף. התפלגויות רציפות מיוחדות: התפלגות אחידה, התפלגות מעריכית, התפלגות נורמלית. סכום של משתנים נורמליים בלתי תלויים משפט הגבול המרכזי. קירוב נורמלי. זוג של משתנים מקריים. שונות משותפת. מקדם המתאם. התפלגות משותפת והתפלגות מותנית. דגימה. אמידה נקודתית. אומדני ממוצע ושונות. רווח בר סמך. רווח בר סמך עבור התוחלת של משתנה מקרי בעל ההתפלגות הנורמלית (כולל המקרה כאשר השונות אינה ידועה). התפלגויות t ו – c2. בדיקת השערות סטטיסטיות: רעיונות בסיסיים והגדרות. מושגי היסוד בנושא טעויות סטטיסטיות. בדיקת השערות עבור התוחלת של משתנה מקרי בעל ההתפלגות הנורמלית.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס הסתברות וסטטיסטיקה הינן:

דרישות קדם: חדו"א 2 (40012)
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד