Probability and Statistics 2
קוד קורס: 10016
2.5 נ"ז

משתנים מקריים רציפים. פונקציית צפיפות ופונקציית ההסתברות המצטברת, תוחלת ושונות.
התפלגויות רציפות בסיסיות: אחידה, מעריכית, נורמלית. תהליך פואסון.
משפט מואבר-לפלס. משפט הגבול המרכזי. התפלגות של פונקציה של משתנים מקריים.
משתנה מקרי רציף דו-מימדי. פונקציית הצפיפות המשותפת ופונקציית ההתפלגות השותפת. התפלגויות שוליות. התפלגויות מותנות. משתנים מקריים בלתי תלויים. יסודות הסטטיסטיקה: מדגמים מקריים וסטטיסטים. אמידה נקודתית: אומד בלתי מוטה ואומד נראות מקסימלית. בדיקת השערות. טעויות מסוג I ומסוג II. הסקה על תוחלת כאשר השונות ידועה. הסקה על תוחלת כאשר השונות אינה ידועה ( מבחן t למדגם אחד). השוואת שתי אוכלוסיות: מבחן t למדגמים בלתי תלויים.
אמידה ברווח. רווח בר– סמך לתוחלת במודל נורמלי, כאשר השונות ידועה, וכאשר השונות אינה ידועה. רווח בר-סמך לפרופורציה.
מבחנים-אי-פרמטריים ( במידה ותנאיי הקורס מאפשרים זאת).

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס הסתברות וסטטיסטיקה 2 הינן:

דרישות קדם: הסתברות וסטטיסטיקה 1 (10015)
דרישות מקבילות: אין.

קרא עוד