הסתברות וסטטיסטיקה 2

Probability and Statistics 2
קוד קורס: 10016
2.5 נ"ז

משתנים מקריים רציפים. פונקצית צפיפות ופונקצית ההסתברות המצטברת, תוחלת ושונות.
התפלגויות רציפות מיוחדות: אחידה, מעריכית, נורמלית. משפט DeMoivre-Laplace.
משתנה מקרי רציף דו-מימדי. פונקצית צפיפות משותפת ופונקצית התפלגות משותפת. התפלגויות שוליות. התפלגות מותנה. משתנים בלתי תלויים. קונוולוציה.
אי שוויון מרקוב ואי שוויון צ'בשב. החוק החלש של המספרים הגדולים. משפט הגבול המרכזי.
מדגמים מקריים וסטטיסטים.
אמידה נקודתית. אומד בלתי מוטה. פונקצית הפסד, ריבוע הטעות.
אמידה ברווח. רווח בר– סמך עבור תוחלת של אוכלוסיה, כאשר שונות ידועה והמדגם גדול. רווח בר-סמך לפרופורציה.
בדיקת השערות. טעויות מסוג I ו- II.
הסקה במודל הנורמלי: הסקה על תוחלת כאשר השונות ידועה, הסקה על תוחלת כאשר השונות לא ידועה – מבחן t למדגם אחד. רווח בר-סמך לתוחלת כאשר השונות לא ידועה.
השוואת שתי אוכלוסיות: מבחן t לשני מבחנים בלתי תלויים, מבחן t למדגם מזווג.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס הסתברות וסטטיסטיקה 2 הינן:

דרישות קדם: הסתברות וסטטיסטיקה 1 (10015)
דרישות מקבילות: אין.

קרא עוד