Probability and Statistics 1
קוד קורס: 10015
2.5 נ"ז

קומבינטוריקה בסיסית. רענון בתורת הקבוצות. מרחב המדגם ומאורעות, פונקציית ההסתברות ותכונותיה, מרחב ההסתברות. מרחבי הסתברות סימטריים. הסתברות מותנית, נוסחת ההסתברות השלימה, נוסחת בייס, מאורעות בלתי תלויים.
משתנים מקריים בדידים. חוק ההתפלגות. הצגה גרפית של משתנים מקריים בדידים. תוחלת ושונות.
התפלגויות בדידות בסיסיות: בינומית, גאומטרית, בינומית שלילית, היפר- גיאומטרית,
התפלגות פואסון. משתנים מקריים בדידים דו-מימדיים. התפלגות משותפת, התפלגויות
שוליות והתפלגות מותנית. תוחלת מותנית. משתנים מקריים בלתי תלויים ובלתי מתואמים. שונות משותפת ומקדם המתאם.

דרישות קדם: מתמטיקה בדידה 2 (10074) חדו"א 1 (10017)
דרישות מקבילות: חדו"א 2 (10018)

קרא עוד