Probability
קוד קורס: 50077
2.5 נ"ז

מרחב המדגם ומאורעות, פונקצית הסתברות ותכונותיה, מרחב הסתברות. מרחבי ההסתברות סימטריים. קומבינטורקיה אלמנטרית ושימושיה במרחבי הסתברות סכמטריים: מדגמים עם ובלי חזרות, תמורות. הסתברות מותנית. נוסחת הסתברות השלמה. נוסחת בייס. מאורעות בלתי-תלויים. משתנה מקרי בדיד והתפלגותו. פונקצית ההתפלגות המצטברת של משתנה מקרי בדיד. תיאור גרפי של התפלגויות בדידות. תוחלת של משתנה מקרי בדיד. תכונות התוחלת. תוחלת של פונקציה של משתנה מקרי. שונות: הגדרה ומשמעותה השכיחותית. תכונות של שונות. התפלגויות בדידות מיוחדות: בינומית, גיאומטרית, אחידה, פואסונית, היפרגיאומטרית. משתנים מקריים רציפים: פונקצית הצפיפות ופונקצית ההתפלגות המצטברת. תיאור גרפי של התפלגויות רציפות. תוחלת ושונות. התפלגויות רציפות מיוחדות: התפלגות אחידה, התפלגות מעריכית, התפלגות נורמלית, התפלגות נורמלית סטנדרטית. הקירוב הנורמלי להתפלגות הבינומית (משפט דה-מואבר). משתנים מקריים בלתי תלויים, סכום של משתנים מקריים נורמליים בלתי תלויים. אי- שוויון צ'בישב והחוק החלש של המספרים הגדולים. משפט הגבול המרכזי.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס הסתברות הינן:

דרישות קדם: חדו"א 2 (50015)
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד