‏הודעה בדבר דחיית מועדים:

מכרז פומבי מס' 02/2021/פ' לאספקת שרתים ומערכת גיבוי

המועד האחרון להגשת שאלות נדחה ל- 14.09.2021 עד השעה 12:00, לכתובת המייל tenders@jce.ac.il

מועד האחרון להגשת ההצעות נדחה לתאריך 03.10.2021 עד השעה 12:00, בתיבת המכרזים שנמצאת במחלקת כספים ורכש בבניין המכללה בקומת הלובי כשהיא סגורה וחתומה וללא זיהוי שמי.

מענה לשאלות יפורסם באתר המכללה.

קרא עוד