Dynamics and Regulation
קוד קורס: 50028
2.5 נ"ז

הקדמה לבקרת תהליכים; בניית מודלים; תיאור מתמטי של תהליכים; אנליזה דינאמית; ליניאריזציה; התמרת לאפלס (Laplace) ושימושיו לפיתרון משוואות דיפרנציאליות; התנהגות דינאמית של מערכות בקרת משוב ויציבותן; עקרונות תכנון בקרי משוב; תגובת התדירות ושימושיה לתכנון מערכות בקרת משוב; היבטי תכנון בקרת תהליכים; עקרונות קבלת מודל דינאמי; סימולציה ולינאריזציה; מודלים פיזיקליים להתנהגות דינמית של מערכות תהליכיות ומכשירי מדידה; ייצוג מודל במישור הזמן; לפלס והתדר; זיהוי תהליך במערכות רציפות; שיטות במישור הזמן והתדר; שיטות רגרסיה לינארית ולא-לינארית; זיהוי במערכות בדידות בשיטת הריבועים הפחותים; מגבלות ביצועים: מערכות פאזה לא מינימלית; אילוצים תהליכיים; אי-ודאות ורוויה של כוחות בקרה; יציבות רובסטית; שיקולי אנליזה ותכנון בקרה למתקן תהליכי שלם.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס דינמיקה ובקרה הינן:

דרישות קדם: מתמטיקה להנדסה 2 (50019)
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד