Engineering graphics 1
קוד קורס: 60008
2.5 נ"ז

יסודות שרטוט טכני: שימוש בכלי שרטוט, כתב טכני. גיאומטריה תיאורית: היטלי נקודה, קו ומישור במערכת מרחבית, היטלי עזר וסיבוב בפתרון יחסים במרחב ובמציאת גדלים אמיתיים, היטלי גופים, חתכים, חדירות ופרישות. שרטוט טכני: כללים ברישום מידות, מידות קוויות, מידות קוטר, מידות רדיוס וזווית. חתכים של חלקי מכונות: חתך מקומי, חתך מדורג, חתך למחצה, חתך חלקי. שרטוט ברגים. אפיציות וסיבולות, סימון טיב פני שטח, הרכבות, רשימת חלקים, שרטוטי הרכבה, תקני שרטוט.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס גרפיקה הנדסית 1 הינן:

דרישות קדם: אין
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד