Biochemistry
קוד קורס: 50022
5.0 נ"ז

בקורס ילמדו מבנה הביומולקולות בתא הפרוקריוטי והאאוקריוטי: חלבונים, ליפידים, סוכרים, DNA, RNA; לגבי חלבונים יסקרו תיפקודים כאנזימים; הקטליזה ועקרונות הריאקציות בסביבה מימית; מנגנוני פעולה; עקרונות התכונות הכימיות של חלבונים; יציבות ותהליכי דגרגציה; מבנה ושיחזור המבנה התלת מיימדי בתהליכי ייצור חלבונים; הביוכימיה של ליפידים ושילובם בממברנות ובטרנספורט; מבנה סוכרים: תפקידם ואינטרקציות סוכר-חלבון וסוכר-ליפיד; נוקליאוטידים וחומצות גרעין ;מבנה, סינתזה ותכונות יבחנו הן ב-RNA והן ב-DNA. כמו כן, ילמדו בקורס עקרונות הביואנרגטיקה מטבוליזם: קטבוליזם ואנבוליזם; אינטגרציה ובקרה של המטבוליזם בתא שלם; מעבר האינפורמציה בתא; מטבוליזם של DNA, RNA וחלבונים, וההיבטים הביוכימיים של ריאקציות בין חלבונים וחומצות גרעין; בכל אחד מהנושאים תעשה סקירת שיטות ביואנליטיות שונות לאיפיון חלבונים, RNA ו-DNA, סוכרים וליפידים.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס ביוכימיה הינן:

דרישות קדם: מבוא לכימיה (50003), מביולוגיה של התא לרקמה ולאורגניזם (50006)
דרישות מקבילות: כימיה אורגנית (50013)

קרא עוד