Digital Electronics
קוד קורס: 40031
5.0 נ"ז

א. רשתות לינאריות: תגובה לפולסים, לאות לינארי למקוטעין, מעגל גוזר וסוכם, מנחת.
ב. מעגלי דיודה: מעגלי קטיעה, קטימה וריתוק. סינתזה למקוטעין של אופיין מעבר.
ג. הטרנזיסטור הביפולרי במעגלי מיתוג: המודל של Ebers Moll , ניתוח המצבים השונים של הטרנזיסטור.
ד. המשפחות הלוגיות הביפולריות : TTL ו- ECL.
ה. הטרנזיסטור FET במעגלי מיתוג: משוואות ואופיינים, MOS מסוג ENHANCEMENT DEPLETION. CMOS. הספק. משפחות CMOS חדישות הפועלות בממתח נמוך.
ו. תכנון ומימוש של פונקציות לוגיות בעזרת רכיבים מתוכנתים.
ז. מעגלים לא לינאריים הבנויים בעזרת משווים.
ט.מעגלי המרה ADC ו – DAC .
י. מעגלי תזמון, ו – PLL.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס אלקטרוניקה ספרתית הינן:

דרישות קדם: אלקטרוניקה תקבילית 1 (40032)
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד