Electronics Laboratory
קוד קורס: 20064
1.5 נ"ז

מכשירי מדידה, הכרת תכונות דיודות, נקודות עבודה בטרנזיסטור, טרנזיסטור ביפולרי, טרנזיסטור אפקט שדה, מגבר מתח זרם, מגבר פעולה, הכרת שימושים לא לינאריים של מגבר שרת (רב רטט חד יציב, רב רטט אל יציב), מגבר שמע.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס אלקטרוניקה – מעבדה הינן:

דרישות קדם: מבוא להנדסת חשמל ואלקטרוניקה (20024)
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד