Algorithms 2
קוד קורס: 10008
3.5 נ"ז

בקורס ילמדו נושאים מתקדמים באלגוריתמים:
1. אלגוריתמים להתאמת מחרוזות (רבין-קארפ, KMP)
2. התמרת פורייה הבדידה (DFT), אלגוריתם יעיל לחישובה (FFT) ושימושיה
3. מבוא לתורת המספרים ולתורת החבורות ושימושן במערכות הצפנה עם מפתחות ציבוריים
4. אלגוריתמים אקראיים ומקורבים

דרישות קדם: אלגוריתמיקה 1 (10007), אלגברה לינארית 2 (10004)
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד