Algorithms 1
קוד קורס: 10007
3.5 נ"ז

מבוא: קריטריונים שונים להערכה של אלגוריתם; קצב גידול של פונקציות: מדדים
שונים היררכיה של מחלקות סיבוך; מושג הסיבוכיות; סיבוכיות של אלגוריתמים
איטרטיביים; סיבוכיות של אלגוריתמים רקורסיביים; תכנות דינאמי עקרונות ודוגמאות
תכנות בשיטת נסיגה; אלגוריתמים חמדניים עקרונות ודוגמאות. השוואה בין השיטות.
פתרון של מערכת משוואות ליניאריות (פירוק .DFT ,FFT .( LUP ואלגוריתמים נלווים.
התאמת מחרוזות ואלגוריתמים נלווים; אלגוריתמים על גרפים; אלגוריתמים של
גיאומטריה חישובית.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס אלגוריתמיקה 1 הינן:

דרישות קדם: מתימטיקה בדידה 2 (10074), מבני נתונים (10031)
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד