Random Signals and Noise
קוד קורס: 40029
3.5 נ"ז

1. רקע מקורס הסתברות: המשתנה האקראי
2. פילוג משותף, הסתברות שולית, חישוב הסתברות על שטחים, אי-תלות
3. פילוג דו-מימדי גאוסי, פונקציה של שני משתנים אקראיים (מ"א)
4. מומנטים משותפים, קורלציה וקוואריאנס
5. פילוג מותנה, תוחלת מותנית, שערוך של מ"א
6. וקטור של מ"א, משתנים אקראים בלתי-תלוים עם פילוג זהה
7. מטריצת הקורלציה והקווריאנס, הוקטור הגאוסי, סדרת מ"א
8. תהליכים אקראיים (ת"א), דוגמאות של ת"א
– תהלכים אקראיים בזמן בדיד
– מודלים פרמטריים של תהליכים אקראיים בזמן בדיד.
9. סטציונריות וארגודיות של ת"א
10. פונקצית הקורלציה, ספקטרום ההספק בזמן בדיד
11. מקורות רעש במעגלים אלקטרוניים

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס אותות אקראיים ורעש הינן:

דרישות קדם: הנדסת חשמל 2 (40008), הסתברות וסטטיסטיקה (91009), אותות ומערכות (40065)
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד