צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים מכרזים

הסרה מרשימת המציעים
במידה והינך כלול ברשימת המציעים המסווגת של עזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים ומעוניין להסיר את שמך מרשימה זו, נא צרף בקשה חתומה בידי מנהל המציע וחותמת, לכתובת דוא"ל: michrazim@jce.ac.il, בציון שם המציע, ת.ז.\מספר תאגיד והתחום אליו סווגת.

שיתופי פעולה: