צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים מכרזים

ספר מציעים
במסגרת דיני מכרזים, בכוונת עזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים (ע"ר) לערוך ספר ספקים.

כל המעוניין להיכלל בספר הספקים נדרש להגיש בקשה באמצעות האתר לועדת המכרזים, בצירוף כל הפרטים והמסמכים הנדרשים לעניין.

הבקשה תיבחן ע"י ועדת מכרזים והודעה, בדבר החלטתה תשלח למבקש.

להלן הודעת המוסד בדבר עריכת רשימת מציעים.

להגשת בקשת הצטרפות לרשימת המציעים ו/או בעלי מקצוע מומחים ו/או מתכננים יש למלא את המסמך להגשת הבקשה להצטרפות לרשימת המציעים.

ניתן להגיש מועמדות עד ליום 28.08.2015.

המכללה מודיעה על הכללת מציעים לרשימת 'אספקת והתקנת מזגנים'.

בכוונת המכללה לעשות שימוש ברשימת 'אספקת והתקנת מזגנים' כפי שתהיה ביום 13.08.2015 בשעה 12.00. מציעים שיגישו מועמדות לאחר מועד זה יכללו ברשימת המציעים בלבד אך לא ישתתפו במכרז הצפוי לצאת בקרוב.

להגשת בקשת הצטרפות לרשימת המציעים ו/או בעלי מקצוע מומחים ו/או מתכננים יש למלא את המסמך הגשת בקשה להצטרפות לרשימת המציעים.

כתובתנו: עזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה רח' יעקב שרייבום 26, רמת בית הכרם ירושלים ת.ד. 3566, מדור מכרזים.

דוא"ל tenders@jce.ac.il

שיתופי פעולה: