צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים מכרזים

ספר מציעים
במסגרת דיני מכרזים, בכוונת עזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים (ע"ר) לערוך ספר ספקים.

כל המעוניין להיכלל בספר הספקים נדרש להגיש בקשה באמצעות האתר לועדת המכרזים, בצירוף כל הפרטים והמסמכים הנדרשים לעניין.

הבקשה תיבחן ע"י ועדת מכרזים והודעה, בדבר החלטתה תשלח למבקש.

להגשת בקשת הצטרפות לרשימת המציעים ו/או בעלי מקצוע מומחים ו/או מתכננים יש למלא את המסמך הגשת בקשה להצטרפות לרשימת המציעים.

כתובתנו: עזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים , ת.ד. 3566, מדור מכרזים.

דוא"ל inbale@jce.ac.il

שיתופי פעולה: