ועדה לתיאום מילואים (ולת"ם) מידע לסטודנט

ועדה לתיאום מילואים (ולת"ם)
במגמה לצמצם ככל האפשר את הפגיעה במשק האזרחי עקב יציאת עובדים/ות וסטודנטים/ות לשירות מילואים פעיל (שמ"פ), פועלות ועדות לתיאום מילואים (ולת"ם), שמתפקידן לקבוע מתי עדיפים צורכי המשק האזרחי על צורכי הצבא ולהיפך.

טיפול בדחייה או קיצור שירות מילואים של סטודנטים/ות במהלך שנת הלימודים מול מדור ולת"ם בצה"ל.

נוהל הגשת בקשה למדור סיוע בנושא ולת"ם:
– יש לקרוא את נהלי ולת"ם המצורפים
– יש למלא את טופס הגשת הבקשה המצורף
– יש לצרף את האישורים הנלווים ולהעביר למדור סיוע. זאת לפחות חודש לפני מועד תחילת המילואים.

אישורים נלווים:
– טופס בקשה
– העתק צו קריאה
– אישור לימודים
– מערכת שעות
– לוח בחינות
– מכתב מנמק – מומלץ

נהלי ולת"ם

בקשות לולת"ם יש להגיש עד 30 ימים לפני מועד תחילת המילואים (שמ"פ).
בקשות שתוגשנה באיחור – תידחנה.
הולת"ם דן אך ורק בצו מילואים שמשכו שישה ימים ומעלה (כולל).
בקשות על צווים קצרים משישה ימים, יש להגיש למשרד הקישור ביחידה.

הועדות לא תטפלנה בבקשות לדחיית שירות מילואים מטעמים אישיים או רפואיים.
בקשות לשחרור מסיבות אישיות יש להפנות למפקד היחידה, באמצעות משרד הקישור, על גבי טופס 58.
בקשות לשחרור מטעמים רפואיים יש להפנות לרופא היחידה.

הועדה לתיאום מילואים: הועדה לתיאום מילואים מורכבת משלושה חברי וועדה כמפורט להלן:
1. יו"ר הועדה – נציג בכיר מאחד ממשרדי הממשלה הבאים: בטחון, עבודה, תמ"ס, חינוך וחקלאות.
2. חבר ועדה – נציג משרד ממשלתי השונה מיו"ר הועדה.
3. נציג צה"ל – קצין בדרגת רב-סרן.

זכויות ייצוג בועדה:
במהלך הדיון בוועדה, רשאי להופיע חייל המילואים או נציג מטעמו, כמפורט להלן:
1. שכיר – זכאי לייצוג ע"י מעסיקו (או נציג מטעמו), בלבד.
2. עצמאי – זכאי לייצג את עצמו.
3. סטודנט – זכאי לייצג את עצמו.

בקשות לייצוג במהלך הועדה, יש להעביר מראש בצירוף לבקשה או על ידי פנייה יזומה למוקד הפניות המדורי, בטלפון: 03-7379500.
לידיעתך – נציגים מטעם יחידתך רשאים , אף הם, להופיע ולהציג עמדתם בפני הועדה.

סמכויות הועדה:
1. קיצור שירות.
2. פיצול שירות.
3. דחיית השירות כמפורט: מישקי – עד 3 חודשים ממועד השמ"פ.
סטודנט – עד 4 חודשים ממועד השמ"פ.
4. דחיית הבקשה – תשובה שלילית.
5. קיצור מנהלתי – קיצור השירות לסטודנט כמתחייב ע"פ פקודות מטכ"ל (ייחשב כתשובה שלילית).
6. תשובה שלילית עם מקדם בטחון – הועדה ממליצה ליחידה לשחרר החייל , ביום הגיוס. בכפוף להחלטת מפקד היחידה, על סמך נתוני הגיוס.

לידיעתך! יחידתך מחויבת לפעול בהתאם להחלטת הועדה, כמפורט לעיל. יחד עם זאת, צו הקריאה שברשותך תקף, עד לקבלת צו מעודכן ממשרד הקישור ביחידתך.

דגשים מיוחדים:
1. ככלל, לא ניתן להגיש יותר מבקשה אחת, במהלך שנת עבודה, למעט במקרים הבאים:
א. נתקבלה החלטה שלילית, בבקשה הקודמת.
ב. סטודנט – זכאי ל-2 תשובות חיוביות בשנת עבודה.
ג. מישקי – במידה ושינה את מקום עבודתו, לאחר ההחלטה החיובית הראשונה.
ד. במידה ולא מומשה החלטת ולת"ם מסיבות שאינן תלויות בחייל (ביטול הצו ע"י היחידה, שלא בעקבות הגשת ט' 58 וכיו"ב).
2. רשאים לערער על החלטת הוועדה הן הפונה והן היחידה. בקשה של שכיר תוגש ע"י מעסיקו בלבד, בצירוף חותמת העסק וחתימת המעסיק. ערעור יוגש בכתב עד 7 ימים ממועד החלטת הוועדה (כולל). את הערעור יש להגיש ע"ג טופס ייעודי ו/או במכתב מודפס, הכולל חותמות מאשרות. מעסיק/עצמאי/דקאן רשאים לייצג פנייתם טלפונית בזמן הדיון.

החלטת ועדת הערעורים הינה סופית ולא ניתן לערער עליה.

טופס הגשת בקשה

שיתופי פעולה: