פגישות ייעוץ אקדמי אישי למתעניינים במרכז ייעוץ ורישום של עזריאלי - מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מידע למועמד

מדור שכר לימוד
שכר לימוד

להורדת חוברת שכר הלימוד של המכללה לשנת הלימודים תשע"ד small pdf icon

להורדת טופס הרשאה לחיוב חשבון בנק small pdf icon

עזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים היא מוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ומתוקצב על ידי הוועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת) של המועצה להשכלה גבוהה

שכר הלימוד במכללה זהה לשכר הלימוד באוניברסיטאות ובמכללות המתוקצבות ע"י ות"ת.

שכר הלימוד נקבע ע"י הרשויות המוסמכות מדי שנה. חוברת שכר הלימוד מופקת עם קבלת העדכון לשכר הלימוד. חוברת שכר הלימוד מפורסמת באתר המכללה ובתחנת המידע והרישום. בחוברת זו מצוי מידע חיוני בנושאים הנוגעים לשכר הלימוד בשנה"ל תשע"ד. יש לקרוא את החוברת בעיון רב ולנהוג לפי האמור בה. אנו מפנים את תשומת לב הסטודנטים לחובתם להכיר את הכללים והתקנות הנוגעים לשכר הלימוד. אי ידיעת הכללים והתקנות לא תגרע מתחולתם ולא תהווה עילה לאי קיומם או נימוק לסטייה מהם.

הרכב שכר הלימוד השנתי במחלקות המכללה
שכר הלימוד השנתי עבור סטודנט מן המניין, מורכב משכר לימוד יסודי ותשלומים נלווים. תעריפי שכר הלימוד והתשלומים הנלווים בשנת הלימודים תשע"ד מבוססים על התעריפים בשנת הלימודים תשע"ד והוצמדו במלואם למדד המחירים לצרכן. תעריפים אלה כפופים לשינויים עליהם עשויים להחליט מוסדות המכללה המוסמכים. כמו כן, שכר הלימוד לשנת הלימודים תשע"ד אינו סופי וייתכנו בו שינויים וזאת בהתאם להחלטת ממשלה.

להלן עקרונות חישוב שכר הלימוד
חישוב שכר הלימוד השנתי יערך כמכפלה של מספר נ"ז שלומד הסטודנט בערך נקודת זכות. ערך נקודת הזכות לשנה"ל תשע"ד הינו 255 ₪. להלן מס' דוגמאות לחישוב שכר הלימוד:

לימודים בהיקף של 40 נקודות זכות
שכר לימוד מלא
40 נ"ז *255 ₪= 10,198 ₪
לימודים בהיקף של 20 נקודות זכות ומעלה
לדוגמא: 25 נקודות זכות
יחסי להיקף הלימודים
לדוגמא: 25 נ"ז *255 ₪= 6,374 ₪
פחות מ – 20 נקודות זכותלדוגמא:19 נקודות זכות שכר לימוד יסודי יחסי להיקף לימודיו + תקורה שנתית של 10% משכר הלימוד המלא
לדוגמא:
19 נ"ז *255 ₪ + (10,198*10%)= 5,863 ₪

תשלום עבור קורסי אנגלית
שכר הלימוד הבסיסי אינו כולל תשלום עבור קורסי אנגלית. סטודנט החייב בקורס אנגלית ברמת "מתקדמים" (רמה 1), פטור מתשלום עבור הקורס. סטודנט החוזר על קורס זה פעם נוספת יחוייב בתשלום. סטודנט החייב בקורסי אנגלית ברמות "בינוני" (רמה 2 ורמה 3) חייב בתשלום עבור הקורס לכל סמסטר בסך 900 ₪.

לתשומת ליבכם, עם הגשת בקשה לסגירת תואר, מדור שכר לימוד יערוך לסטודנט התחשבנות סופית של שכר הלימוד, הכוללת תשלום עבור קורסים חוזרים שנלקחו במהלך שנות הלימוד ותשלום עבור תוספות שונות (כגון: תוספת גרירה, תקורה, אנגלית וכו') במידה והסטודנט חוייב בהם. אישור זכאות לתואר יינתן לסטודנט במידה ואין לו חובות שכר לימוד ו/או חובות אחרים למכללה (כגון: חוב לספרייה וכו').

תוספת גרירה – סטודנט הממשיך את לימודיו לתואר מעבר לארבע שנים וכן סטודנט המשהה את סגירת התואר מעבר לשנה, ישלם בכל שנת לימודים נוספת שכר לימוד יחסי להיקף הלימודים באותה השנה בצירוף תוספת בשיעור 10% משכר הלימוד היסודי. אם למד הסטודנט סמסטר אחד – תהיה התוספת בשיעור 5%.

לשכר הלימוד הבסיסי מתווספים תשלומים נלווים בסך 455 ₪ ואגרת שמירה בסך 375 ₪, תשלומים אלו הינם אחידים וקבועים ואינם תלויים בהיקף תוכנית הלימודים.

לייעוץ אקדמי אישי מלאו פרטיכם

צור איתנו קשר »

 אני מאשר/ת קבלת מידע פרסומי מהמכללה
שיתופי פעולה: