סטודנטים בשיעור מעבדה - הנדסת תרופות הנדסה פרמצבטית

הנדסה פרמצבטית – תכנית הלימודים לשנת תשע"ה
שנה ראשונה

סמסטר א' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
91022 מבוא לחדו"א והנדסה אנליטית 2 - - 2.0 93020 או
93021 או
80077
סדנאות במתמטיקה - אין
96000 מבוא לכימיה 4 2 - 5.0 - אין - אין
96001 מבוא לתכנות 3 2 - 4.0 - אין - אין
96002 חדו"א 1 4 2 - 5.0 93020 או
93021 או
80077
פטור מקורסי הכנה במתמטיקה 91022 מבוא לחדו"א והנדסה אנליטית
50002 מבוא לביולוגיה של התא 3 - - 3.0 - אין - אין
סה"כ 16 6 - 19.0 - - - -

 

סמסטר ב' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
96004 אלגברה לינארית 4 2 - 5.0 96002 חדו"א 1,
פטור מקורסי הכנה במתמטיקה
- אין
96005 כימיה אנליטית 1 1 0.5 - 1.25 96000 מבוא לכימיה - אין
96006 כימיה אנליטית 1 – מעבדה - - 1.5 0.75 96000 מבוא לכימיה 96005 כימיה אנליטית 1
96008 כימיה פיסיקלית 2 1 - 2.5 96000
96002
מבוא לכימיה, חדו"א 1 - אין
96003 חדו"א 2 3 2 - 4.0 96002 חדו"א 1,
סדנאות במתמטיקה
- אין
96007 פיסיקה 1 - מכניקה 3 1 - 3.5 96002 חדו"א 1 96003 חדו"א 2
50075 מבוא להנדסת תהליכים 2 1 - 2.5 96002
96000
חדו"א 1,
מבוא לכימיה
- אין
50013 כימיה אורגנית 4 1 - 4.5 96000 מבוא לכימיה - אין
סה"כ 19 8.5 1.5 24.0 - - - -

 

שנה שנייה

סמסטר ג' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
50014 חשמל, מגנטיות ואופטיקה 4 1 - 4.5 96007
96002
96003
פיסיקה 1 – מכניקה,
חדו"א 1,
חדו"א 2
- אין
96009 כימיה אנליטית 2 1 0.5 - 1.25 96005
96006
כימיה אנליטית 1,
כימיה אנליטית 1 – מעבדה,
- אין
96010 כימיה אנליטית 2 – מעבדה - - 1.5 0.75 96005
96006
כימיה אנליטית 1,
כימיה אנליטית 1 – מעבדה
96009 כימיה אנליטית 2
50052 מאזני אנרגיה 2 1 - 2.5 50075 מבוא להנדסת תהליכים
96011 תרמודינמיקה 3 2 - 4.0 96000
96002
50015
מבוא לכימיה,
חדו"א 1,
חדו"א 2
- אין
50020 אנליזה וקטורית ומשוואות
דיפרנציאליות
3 2 - 4.0 96002
96003
חדו"א 1,
חדו"א 2
96004 אלגברה לינארית
50022 ביוכימיה 5 1 - 5.5 50002
50013
מבוא לביולוגיה של התא,
כימיה אורגנית
50013 כימיה אורגנית
סה"כ 18 7.5 1.5 22.5 - - - -

 

סמסטר ד' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
50047 מעבדה במכניקה וחשמל - - 2 1.0 50014 חשמל, מגנטיות ואופטיקה - אין
50019 משוואות דיפרנציאליות חלקיות 3 2 - 4.0 96002
96003
50020
חדו"א 1,
חדו"א 2,
אנליזה וקטורית ומשוואת דיפרנציאליות
- אין
50077 הסתברות 2 1 - 2.5 96002
96003
חדו"א 1,
חדו"א 2
- אין
50042 מבוא לחומרים ומכניקת מוצקים 2 1 - 2.5 96002
96007
96008
חדו"א 1,
פיסיקה 1 – מכניקה,
כימיה פיסיקלית
- אין
50029 עקרונות הזרימה 3 1 - 3.5 96002
96003
50075
50052
96007
חדו"א 1,
חדו"א 2,
מבוא להנדסת תהליכים
מאזני אנרגיה
פיסיקה 1 – מכניקה
50019 משוואות דיפרנציאליות חלקיות
50005 יסודות הביולוגיה המולקולרית
וההנדסה הגנטית
4 - - 4.0 50022
50002
ביוכימיה,
מבוא לביולוגיה של התא
- אין
50061 ביוכימיה – מעבדה - - 3 1.5 50002
50022
מבוא לביולוגיה של התא,
ביוכימיה
- -
סה"כ 14 5 5 19.0 - - - -

 

שנה שלישית

סמסטר ה' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
50017 כימיה – מעבדה מתקדמת - 1 2.5 1.75 96005
96006
96009
96010
50013
כימיה אנליטית 1,
כימיה אנליטית 1 – מעבדה,
כימיה אנליטית 2,
כימיה אנליטית 2 – מעבדה,
כימיה אורגנית
- אין
50030 יסודות בפרמקולוגיה 3 - - 3.0 50025
50005
פיסיולוגיה,
יסודות הביולוגיה המולקולרית וההנדסה הגנטית
- אין
50087 חשיפה לתעשיה הפרמצבטית ולמחקר הרפואי - 1 - 0.0 -

-

- אין
50016 כימיה אנליטית תרופתית 2 1 - 2.5 50014
50013
חשמל, מגנטיות ואופטיקה
כימיה אורגנית
50017 כימיה – מעבדה מתקדמת
50040 יסודות הביולוגיה המולקולרית
וההנדסה הגנטית – מעבדה
- - 2.5 1.25 50022
50005
ביוכימיה,
יסודות הביולוגיה המולקולרית
וההנדסה הגנטית
- אין
50025 פיסיולוגיה 3 - - 3.0 50002
50022
מבוא לביולוגיה של התא,
ביוכימיה
- אין
50079 מבוא למיקרוביולוגיה – מעבדה - - 2.5 1.25 50022 ביוכימיה - אין
50032 אימונולוגיה 3 - - 3.0 50005 יסודות הביולוגיה המולקולרית
וההנדסה הגנטית
- אין
50045 מעבר חום 3 1 - 3.5 50029
50052
עקרונות הזרימה,
מאזני אנרגיה
- אין
50078 סטטיסטיקה וביוסטטיסטיקה 2 1 - 2.5 50015 חדו"א 2 50077 הסתברות
סה"כ 16 5 7.5 21.75 - - - - 

 

סמסטר ו' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
50080 כימיה אנליטית תרופתית – מעבדה - - 3.5 1.75 50016
50017
50013
96009
96010
כימיה אנליטית תרופתית,
כימיה -מעבדה מתקדמת,
כימיה אורגנית,
כימיה אנליטית 2,
כימיה אנליטית 2 – מעבדה
- אין
50088 הטיפול התרופתי במחלות 4 - - 4.0 50030 יסודות הפרמקולוגיה - אין
50087 חשיפה לתעשייה הפרמצבטית ולמחקר הרפואי - 1 - 0.0 - אין - אין
50081 מיקרוביולוגיה תעשייתית 3 - - 3.0 50079
50022
מבוא למיקרוביולוגיה – מעבדה,
ביוכימיה
- אין
50076 מעבדה לתופעות מעבר תנע,
מסה וחום
- - 5 2.5 50029
50052
96011
50045
עקרונות הזרימה,
מאזני אנרגיה,
תרמודינמיקה,
מעבר חום
50048 מעבר חומר
50082 אמינות, בקרה ואבטחת איכות 2 - - 2.0 - אין - אין
50038 פולימרים ויישומיהם בתעשייה הפרמטבצית 2 - - 2.0 - אין - אין
50048 מעבר חומר 3 1 - 3.5 - אין - אין
50041 איכות הסביבה 2 - - 2.0 - אין - אין
סה"כ 17 2 8.5 22.25 - - - -

 

שנה רביעית

סמסטר ז' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
50033 יסודות בפרמקוקינטיקה 2 2 - 3.0 50030
96003
יסודות בפרמקולוגיה,
חדו"א 2
- אין
50037 טכנולוגיה פרמצבטית תעשייתית 4 - - 4.0 50016
50030
כימיה אנליטית תרופתית,
יסודות בפרמקולוגיה
- אין
50031 מעבדה בטכנולוגיה פרמצבטית תעשייתית - - 4 2.0 50016
50030
כימיה אנליטית תרופתית,
יסודות בפרמקולוגיה
50037 טכנולוגיה פרמצבטית תעשייתית
50053 ראקטורים 3 - - 3.0 50029
50052
50048
עקרונות הזרימה,
מאזני אנרגיה,
מעבר חומר
- אין
50049 מעבדה בפולימרים - - 2 1.0 50038 פולימרים ויישומיהם בתעשייה הפרמצבטית - אין
50083 צורות מתן של תרופות 2 - - 2.0 50038 פולימרים ויישומיהם בתעשייה הפרמצבטית - אין
50048 מעבר חומר 3 1 - 3.5 50019
50046
50045
משוואות דיפרנציאליות חלקיות,
תרמודינמיקה,
מעבר חום
- אין
סה"כ 11 2 6 15.0 - - - -

 

סמסטר ח' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
50039 פיתוח תרופות 3 - - 3.0 50033
50037
פרמקוקינטיקה,
טכנולוגיה פרמצבטית תעשייתית
- אין
50028 דינמיקה ובקרה 2 1 - 2.5 50019 משוואות דיפרנציאליות חלקיות - אין
50085 מבוא להנדסה ביוכימית 3 - - 3.0 50045
50053
מעבר חום,
ראקטורים
- אין
50086 ביוטכנולוגיה וביוראקטורים – מעבדה - - 2 1.0 50081
50040
מיקרוביולוגיה תעשייתית,
יסודות הביולוגיה המולקולרית וההנדסה הגנטית – מעבדה
- אין
סה"כ 8 1 2 9.5 - - - -

לתלמידים בשנה ג' ו- ד'

קורסי בחירה דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
50043 פרויקט גמר בהנדסה פרמצבטית (שנתי) - 16 - 8.0 - השלמת כל חובות הלימודי עד שנה ג' - אין
91029 קשר כימי – שנתי 4 2 - 5.0 96000
50014
96004
96003
מבוא לכימיה,
חשמל, מגנטיות ואופטיקה,
אלגברה לינארית,
חדו"א 2
- אין

 

לחצו למידע על לימודי הנדסה פרמצבטית

 

 

 

 

 

שיתופי פעולה: